وی تایم

| اولین تیم نویسندگی در ایران

پشتیبانی : 09112126115

تلگرام : 09112126115

لیست قیمت ها (تومان)

با محتوا کپی

انواع سایت خبری سرگرمی دانلودی،موبایل دانلودی، فیلم-موزیک تکنولوژی مقالات فروشگاهی
محتوا کپی 500 600 1000 1200 600 500 800
پک 50-200تایی %15 %15 %15 %15 %15 %15 %15
پک200-500تایی %20 %20 %20 %20 %20 %20 %20
پک500-800تایی %25 %25 %25 %25 %25 %25 %25
پک800-1000تایی %30 %30 %30 %30 %30 %30 %30
پک1100-2000تایی %40 %40 %40 %40 %40 %40 %40

با محتوا ویرایشی

انواع سایت خبری سرگرمی دانلودی،موبایل دانلودی، فیلم-موزیک تکنولوژی مقالات فروشگاهی
محتوا ویرایشی 800 800 1800 2500 1000 1000 800
پک 50-200تایی %15 %15 %15 %15 %15 %15 %15
پک200-500تایی %20 %20 %20 %20 %20 %20 %20
پک500-800تایی %25 %25 %25 %25 %25 %25 %25
پک800-1000تایی %30 %30 %30 %30 %30 %30 %30
پک1100-2000تایی %40 %40 %40 %40 %40 %40 %40

با محتوا تخصصی

انواع سایت خبری سرگرمی دانلودی،موبایل دانلودی، فیلم-موزیک تکنولوژی مقالات فروشگاهی
محتوا تخصصی 1000 1000 1500 3000 3000 2000 1000

تذکر :

قیمت هایی که در اول جداول آمده قیمت هر پست را نشان می دهد که درصد تخفیفات با همین مبالغ پایه محاسبه می شود البته در این جداول سایت هایی هم ممکن است نباشید که قیمت های آنها را می توانید از طریق تماس با ما مطلع شوید. در ضمن قیمت پست های تخصصی می توانید متغیر باشد که این تغییر با توجه به توع سایت و کاری که مدیر سایت بخواهد امکان پذیر است.